กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ, ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อม นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และผู้บริหารศูนย์การเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ “การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยมี นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจฯ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 6 – 08 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ, ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อม นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และผู้บริหารศูนย์การเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ “การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยมี นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจฯ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 6 – 08 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx

4 มกราคม 2566 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือ ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือ ศกร.เซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนภายใต้ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และสวัสดีปีใหม่กับทางผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ของศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และได้วางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาในปี 1/2566

4 มกราคม 2566 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือ ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือ ศกร.เซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนภายใต้ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และสวัสดีปีใหม่กับทางผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ของศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และได้วางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาในปี 1/2566

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้<br><br>ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ) , ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดร.ศุภรดา จึงสำราญ และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ได้รับเชิญเข้าร่วมการรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานในพิธี และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายท่านอาจารย์พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(แห่งประเทศไทย)ในการรับเชิญเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ) , ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดร.ศุภรดา จึงสำราญ และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ได้รับเชิญเข้าร่วมการรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานในพิธี และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายท่านอาจารย์พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(แห่งประเทศไทย)ในการรับเชิญเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ  สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนในสังกัด (ส.ก.ส.อ.) (เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก)เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนในสังกัด (ส.ก.ส.อ.) (เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก)เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา  , ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์, ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ และศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับ กลุ่ม “คลองเตยดีจัง” ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา , ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์, ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ และศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับ กลุ่ม “คลองเตยดีจัง” ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน