๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากรกะหม่อม คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา