วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ, ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อม นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และผู้บริหารศูนย์การเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ “การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยมี นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจฯ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 6 – 08 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ, ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อม นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และผู้บริหารศูนย์การเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ “การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยมี นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจฯ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 6 – 08 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx