4 มกราคม 2566 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือ ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือ ศกร.เซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนภายใต้ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และสวัสดีปีใหม่กับทางผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ของศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และได้วางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาในปี 1/2566

4 มกราคม 2566 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือ ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือ ศกร.เซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนภายใต้ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และสวัสดีปีใหม่กับทางผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ของศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และได้วางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาในปี 1/2566