Saint Theresa Learning Center Southern Region

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการศึกษาระดับ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

รูปแบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

 

Registor

เปิดรับสมัครผู้เรียนใหม่

ลงทะเบียนสมัครรับเข้าเรียน

ใบสมัครออนไลน์ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมของศูนย์ฯ

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้<br><br>ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมหารือ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอน