Saint Theresa Learning Center Southern Region

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการศึกษาระดับ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

รูปแบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

 

Registor

เปิดรับสมัครผู้เรียนใหม่

ลงทะเบียนสมัครรับเข้าเรียน

ใบสมัครออนไลน์ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมกำหนดนโยบายพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข(ยุว อสม.) ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุว อสม. ตามแนวคิดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมกำหนดนโยบายพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข(ยุว อสม.) ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุว อสม. ตามแนวคิดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2565 ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ณ  สพม.นนทบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี คุณอมรรัตน์ โสธารัตน์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา และทีม ร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา “ศูนย์การเรียน” ในมาตรา12 ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณาในตัวหลักสูตร และกำหนดข้อปฎิบัติและแนวทางที่มีทิศทางในการศึกษาของศูนย์การเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

17 มกราคม 2565 ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ณ สพม.นนทบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี คุณอมรรัตน์ โสธารัตน์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา และทีม ร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา “ศูนย์การเรียน” ในมาตรา12 ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณาในตัวหลักสูตร และกำหนดข้อปฎิบัติและแนวทางที่มีทิศทางในการศึกษาของศูนย์การเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

การพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณาในตัวหลักสูตร และกำหนดข้อปฎิบัติและแนวทางที่มีทิศทางในการศึกษาของศูนย์การเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา

12 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การเรียน และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางเข้าพบ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.2 โดย ผอ.สพม.กท.2 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในการสนับสนุนในการให้โอกาสสำหรับผู้เรียน ในมาตรา 12 ตามกฎกระทรวง และกล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครู ที่เสียสละ เพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจบการศึกษา สามารถเอาตัวรอด (Life Skills) และมีอาชีพ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของ ชุมชน สังคมต่อไป โอกาสนี้ได้ถือโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ คุณธนวัลย์ ปิติสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในครั้งนี้ด้วย

12 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การเรียน และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางเข้าพบ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.2 โดย ผอ.สพม.กท.2 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในการสนับสนุนในการให้โอกาสสำหรับผู้เรียน ในมาตรา 12 ตามกฎกระทรวง และกล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครู ที่เสียสละ เพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจบการศึกษา สามารถเอาตัวรอด (Life Skills) และมีอาชีพ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของ ชุมชน สังคมต่อไป โอกาสนี้ได้ถือโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ คุณธนวัลย์ ปิติสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในครั้งนี้ด้วย

12 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช