Saint Theresa Learning Center Southern Region

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการศึกษาระดับ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

รูปแบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

 

สถานศึกษาทางเลือก
สำหรับผู้เลือกศึกษา

ใบสมัครออนไลน์ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ, ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อม นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และผู้บริหารศูนย์การเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ “การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยมี นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจฯ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 6 – 08 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ, ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อม นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และผู้บริหารศูนย์การเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ “การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ โดยมี นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจฯ และส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ส่วนพัฒนาระบบงาน กลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 6 – 08 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx

4 มกราคม 2566 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือ ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือ ศกร.เซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนภายใต้ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และสวัสดีปีใหม่กับทางผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ของศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และได้วางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาในปี 1/2566

4 มกราคม 2566 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือ ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือ ศกร.เซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนภายใต้ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนในพื้นที่ ศูนย์การเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และสวัสดีปีใหม่กับทางผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ของศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และได้วางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาในปี 1/2566

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้<br><br>ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอน