Saint Theresa Learning Center Southern Region

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา

จัดการศึกษาระดับ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

รูปแบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

 

Registor

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนสมัครรับเข้าเรียน

ใบสมัครออนไลน์ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

แสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

วันที่ 24/05/64 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา