Saint Theresa Learning Center Southern Region

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการศึกษาระดับ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

รูปแบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

 

Registor

เปิดรับสมัครผู้เรียนใหม่

ลงทะเบียนสมัครรับเข้าเรียน

ใบสมัครออนไลน์ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมของศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ  สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนในสังกัด (ส.ก.ส.อ.) (เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก)เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนในสังกัด (ส.ก.ส.อ.) (เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก)เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา  , ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์, ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ และศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับ กลุ่ม “คลองเตยดีจัง” ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา , ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์, ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ และศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับ กลุ่ม “คลองเตยดีจัง” ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน

วันนี้ (31 พ.ค. 65) ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพในฐานะผู้จัดการศึกษา เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิทัศน์การศึกษาไทยเสียงสะท้อนจากหุ้นส่วนทางการศึกษา” กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานสภาวะการณ์ทางการศึกษาไทยในปี 2565 รวมถึงประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาต่อสภาการศึกษาและรัฐบาล ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม

วันนี้ (31 พ.ค. 65) ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพในฐานะผู้จัดการศึกษา เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิทัศน์การศึกษาไทยเสียงสะท้อนจากหุ้นส่วนทางการศึกษา” กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานสภาวะการณ์ทางการศึกษาไทยในปี 2565 รวมถึงประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาต่อสภาการศึกษาและรัฐบาล ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มิถุนายน 2565 วันนี้ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์และออกแบบนโยบายอาหารของเมือง”ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองต้นแบบที่มีนโยบายอาหารของตนเอง จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอาหารของเมืองขึ้น ภายใต้โครงการ Thailand Policy Lab (TPLab) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมที่ทำงานหรือขับเคลื่อนในประเด็นด้านอาหารในพื้นที่ โดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ออกแบบกระบวนการและประสานงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ ในเมือง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

20 มิถุนายน 2565 วันนี้ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์และออกแบบนโยบายอาหารของเมือง”ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองต้นแบบที่มีนโยบายอาหารของตนเอง จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอาหารของเมืองขึ้น ภายใต้โครงการ Thailand Policy Lab (TPLab) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมที่ทำงานหรือขับเคลื่อนในประเด็นด้านอาหารในพื้นที่ โดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ออกแบบกระบวนการและประสานงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ ในเมือง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

กิจกรรมการเรียนการสอน